Obowiązek informacyjny

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
12 października 2020

Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych

w Przedszkolu Niepublicznym „Miś Uszatek” w Prabutach

 

Informujemy, że w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, administratorem zbioru danych,  w którym przetwarzane są/ będą* Pani/ Pana* dane osobowe jest Przedszkole Niepubliczne „Miś Uszatek” z siedzibą przy ul. Kopernika 2, 82-550 Prabuty, Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizowania zadań wynikających
z działalności Przedszkola.

 1. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Kopernika 2, 82-550 Prabuty, lub email: przedszk4@interia.pl
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Kopernika 2, 82-550 Prabuty
  lub email: przedszk4@interia.pl
 3. Do zadań Administratora należy wykonywanie zadań z zakresu: dbanie o prawidłowy rozwój psychofizyczny oraz harmonijny przebieg wychowania  i kształcenia poprzez: swobodne zabawy dzieci w sali; zabawy ruchowe, zajęcia i gry sportowe na boisku, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze; zajęcia dydaktyczne realizowane
 4. wg wybranego programu wychowania przedszkolnego; czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne wg uznania nauczycieli; organizowanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej zgodnie z przepisami w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
 5. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celów, o których mowa powyżej. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa (np. sądy, policja, administracja skarbowa, instytucje związane z obsługą szeroko pojętych funduszy unijnych, podmioty jak ZUS, PFRON) lub na podstawie umów powierzenia danych do przetwarzania (np. z podmiotami sektora teleinformatycznego i telekomunikacyjnego, przetwarzania danych).
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z zasadami archiwizacji danych określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 775) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 164), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 7. Zebrane dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Zebrane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest zależne od obszaru w jakim przetwarzane są dane osobowe u Administratora, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym. W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy.
 10. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do: żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych, żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych, żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych, przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
 11. Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres Administratora, lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres przedszk4@interia.pl
 12. Ma też Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Organem właściwym dla ww. skargi jest: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 13. Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 14. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.