Obowiązek informacyjny

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
12 października 2020

Ogólna klauzula informacyjna

Informujemy, że w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, administratorem zbioru danych, w którym przetwarzane są/ będą* Pani/Pana* dane osobowe jest – Dyrektor Niepublicznego Przedszkola
„Miś Uszatek” z siedzibą, ul. Kopernika 2, 82-550 Prabuty. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizowania zadań wynikających z działalności Przedszkola.

 

1.  Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej
     na adres: ul. Kopernika 2, 82-550 Prabuty, lub email: przedszk4@interia.pl;

2.  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować
    pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Kopernika 2, 82-550 Prabuty
    lub email: przedszk4@interia.pl;

3. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale ich brak skutkować
     może niemożnością świadczenia dla Pana/Pani usług Przedszkola;

4.  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z wymogami
     przepisów prawa;

5.  Pani/Pana dane będą przekazywane podmiotom upoważnionym na mocy prawa jak
     i również podmiotom z którymi Przedszkole ma zawarte umowy powierzenia przetwarzania
     danych;

6.  W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

               - żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

               - żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

               - żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,

               - żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

               - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,

               - przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,

               - wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
                  osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia o ochronie danych
                  osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

7. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany;

8.  Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej
     i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym
    zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem
    czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.